Tisztelt Érdeklődők!

Azokról az állandósult, alapvetö hibákról írok, amelyek évek óta jelen vannak a rovásírásról szőtt elképzelésekben.

Például nézzük a következö szövegrészletet az N2615.pdf irományból, amely Szelp Szabolcs és Michael Everson közös Unicode szaványjavaslata...

"A legrégebbi források két kategoriaba sorolhatók,

melyek általában kor alapjan (újabb/régebbi)

lnek el, de képviselhetnek területi hatásokat

is. A fő künbség a két csoport kött az /ö/ ö és

/y/ ü fonémákra alkalmazott betük. Az első csoport

(amihez a nikolsburgi es a bolgnai forrás tartozik)

az /ö/  (</y/)-re az órkből ölt % ö betűből

származó % betűt használja, és egy újonnan

bevezetett % betűt az /y/-ra. A másik csoport (ide

tartozik a Rudi menta, a konstantinápolyi és a

csikszentmiklósi felirat) az eredeti betüt használja

a % alakkal az /y/-hoz es az %-t, egy % /e/-ből eredő

betűt, az /ö/-höz. "

Elöször is tisztázzuk, hogy a fent említett két csoport létezése tévedés.

1. A nicolsburgi ábc-ben a következö latin átiratokat találjuk: "ew","vee". A latin nyelvben sem az "Ö" sem az "Ü" betü nem létezik, így a latin betüs átirat nem tekinthetö igazán világos útmutatásnak. Ráadásul a "V" betü ugyancsak "ew" átirattal szerepel.

2. A bolognai ábc fénykép másolatán lényegében ugyanezt a két betüalakot láthatjuk, a következö latin átirattal:

Olvashatatlan betük a lap felsö szélén: vagy "eö", vagy "eü". A másik betü esetén viszont jól olvasható "eö". Lehet, hogy mindkét betüt "eö" alakban írták át, de az is lehet, hogy az átiratok éppen az ellenkezöjét bizonyítják annak, mint amit a Szelp-Everson páros említ.

Mindenesetre a lejegyzett ábc sorrendjében a megszokott "Ü" betü szerepel az "U" mellet.

Ha elolvassuk a Marsigli rudat a mellékelt ábécé szerint, a következöt kapjuk:

"Köskarácson" helyesen: "Kiskarácsony" "Lürinc" helyesen: "Lörinc" "Sölvesterest" helyesen: "Szilveszterest" "Bütlehen" helyesen: "Betlehem" "Ans pöspük" helyesen: "Ananás püspök" "Gyömülcs" helyesen: "Gyümölcs"

Úgy tünik, az író helyesírási hibákat vétett, rossz betüket használt.

(Ilyesmire egyébként rengeteg példa akad a hosszú szövegben...)

Az egész elmélet a két csoportról erre a hat szóra épül. A harmincvalahány ismert lejegyzett ábc-k közül egy sem támasztja alá az elméletet.

Egyébként Sebestyén Gyula, a híres kutató is helyesírási hibáknak tekintette a fenti hat szót.

3. Más ábc-kben is megtaláljuk azt az "Ö" betüalakot, mint a Nicolsburgi és a Marsigli ábc-kben. Ha megnézik a Kájoni II.(1623) vagy gr. Révai (1803) ábécéit, azt fogják találni, hogy ugyanaz a betüalak "Ö" hangértékkel szerepel.

Az elmélet a két csoportról igen gyenge lábakon áll, mégis mély gyökeret vert a köztudatban.

Honnan is jöhettek ezek a téveszmék?

A hibát a háború elötti könyvekben nem találtam.

Forrai Sándor: "Ösi magyar rovásírás az ókortól napjainkig." (1994) címü könyvében pl. a 80. ábrán a bolognai ábc fényképmásolata szerepel, ám a 81. ábrán lévö magyarázat már ellentétes vele.

Ugyanez a jelenség tapasztalható Forrai Sándor: "Küskarácsontól sülvester estig" címü könyvében, ahol a 131. oldal ellentétben áll a 132. oldallal.

Úgy vélem, hogy a hírneves rovásszakértöink mind Forrai könyvéböl tanultak, és ezt a hibát továbbmásolták.

Ez a hiba az 'Ö' és 'Ü' betük körül teljes zürzavarhoz vezet...

--------

Hasonló súlyú hiba, van az N3615.pdf 3. ábráján, de ez szerencsére még nem vert annyira mély gyökereket a köztudatban.

Telegdi Rudimentájának egyik kézzel írt másolatáról van szó, amelyet Sebestíén Gyula is tanulmányozott.

Az ábra a mellékelt magyarázat szerint Sebestyén Gyulától származik, és azt sugallja, hogy a mellékelt latinbetüs átirat is az ö műve lenne. Én ezt kétlem, mert teljes zagyvaság, szinte úgy tünik, valaki kedvét lelte abban, hogy gúnyt üzzön az Apostoli Hitvallásból.

A tucatnyi másolási hiba mellett, még a latin betüs átíráskor is vétettek hibát.

Ezt a gúnyiratot arra használják a szabványtervben, hogy vele bizonyítsák azt az elméletet, miszerint a korai rovásírásban "H" betüvel jelölték a zárt-E hangokat. Statisztikailag könnyen bizonyítható, (Chi-négyzet próbával 0.03-as függést kapunk, ami véletlenszerüséget jelent...) hogy a másolás közben az "E" betük egy része "H" betü szerüvé torzult.

Természetesen még sok egyéb hiba is van Everson szabványtervében, ám a többi hiba eltörpül ezek mellett. Hagy emítsem még meg azt is, hogy a szabványterv korábbi változatában úgy ajánlották a rovásírást a UNICODE bizottág figyelmébe, hogy kihalt írás, ám újabban ezoterikus guruk, sámánok és fiktív vallások követöi, valamit a szélsöjobb használja. Ez a gyalázkodás szerencsére már kikerült a késöbbi változatból, ám jól mutatja a szerzök hozzáállását. Valamiért viszont a székelyek szerepéröl a rovásírásban hallgatnak.

Hosszú Gábor László müvéröl nem ejtettem szót, ám az ö szabványterve inkább egy találmányhoz hasonlít, feltalált egy új írást, ami emlékeztet a rovásírásra de mégsem az... Állításai vannak, amiket képtelen hitelt érdemlöen alátámasztani.

Egy alapjaiban rossz, hibáktól hemzsegö, önkényeskedö UNICODE szabvány van születöben, de ez sem a UNICODE bizottságot, sem a hazai közvéleményt nem érdekli.

Tisztelettel: Bakonyi Gábor.

------